કમ્પ્યૂટર ટેસ્ટ - 01

1. 
OCRનું પૂરુંનામ જણાવો.
2. 
ઈ-મેલ એડ્રેસમાં હોસ્ટ નેમ પછી ક્યું ચિહ્નન મૂકવામાં આવે છે ?
3. 
LANનું પૂરુંનામ જણાવો.
4. 
કમ્પ્યુટર કયા બે આંકડાઓને ઓળખે છે ?
5. 
KBPSનું પૂરુંનામ નીચેનામાંથી કયું છે ?
6. 
ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ક્યા પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે ?
7. 
MS Word ની સૌથી નીચેના ભાગમાં જોવા મળતી આડી લાઈનને શું કહે છે?
8. 
CCનું પૂરુંનામ જણાવો.
9. 
નોટપેડમાંથી સીધા બહાર નીકળવા માટે કઈ ફંકશન કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
10. 
Bold, Italic, Regular એ શું છે ?
11. 
વેબપેજ બનાવવા માટે કોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
12. 
ક્યું ડિવાઇસ ઈનપુટ ડિવાઇસ નથી.
13. 
' Save as ' માટે કઈ ફંકશન કી વપરાય છે ?
14. 
ફાઈલ કે ફોલ્ડરના નામ બદલવા માટે ક્યાં કમાન્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
15. 
Ctrl + H શોર્ટક્ટ કી નો ઉપયોગ શું છે ?
16. 
ISRO જેવી સંસ્થાનું ડોમેઈન નેમ શું હોય છે ?
17. 
HDMIનું પૂરુંનામ જણાવો.
18. 
Keyboard એ _________ ડિવાઇસ છે.
19. 
URLના બે ભાગ ક્યાં ક્યાં છે ?
20. 
બે ઉભી કોલમ વચ્ચેની જગ્યાને શું કહેવામાં આવે છે ?
21. 
નેટવર્ક માટે નીચેના પૈકી કોનો વિસ્તાર સૌથી વધુ ગણાય છે ?
22. 
રીપીટ ફંકશન માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?
23. 
ભાષા બદલાવવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?
24. 
એક્સેલમાં તૈયાર થયેલી ફાઇલનું એક્ષટેન્શન શું હોય છે ?
25. 
પાવરપોઈન્ટમાં નવી સ્લાઈડ ઉમેરવા માટે કયો કમાન્ડ વપરાય છે?