કમ્પ્યૂટર ટેસ્ટ - 04

1. 
HTML નું પૂરુંનામ જણાવો.
2. 
ALU નું પૂરુંનામ જણાવો.
3. 
સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ (CPU) ની ઝડપ શેમા મપાય છે ?
4. 
પાવર પોઈન્ટ માં થયેલ ફાઈલનું એક્સટેન્શન શું હોય છે ?
5. 
શબ્દ કે વાક્ય કાઢવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
6. 
એક્સેલમાં તૈયાર થયેલ ફાઈલનું એક્ષટેન્શન શું હોય છે ?
7. 
MS WORDમાં તૈયાર થયેલ ફાઈલનું એક્ષટેન્શન શું હોય છે ?
8. 
નોટપેડમાં તૈયાર થયેલ ફાઈલનું એક્સટેન્શન શું હોય છે ?
9. 
સમગ્ર લખાણ ને સિલેક્ટ કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
10. 
લખાણમાં શબ્દની સ્ટાઇલ બદલવા કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
11. 
HDMI નું પૂરુંનામ જણાવો.
12. 
FTP નું પુરૂનામ જણાવો.
13. 
લખાણને મધ્યમાં લાવવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
14. 
POST નું પૂરુંનામ કયું છે જણાવો.
15. 
હાયપર લિંક માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
16. 
શબ્દ કે ફાઈલ ને શોધવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
17. 
રદ કરેલ લખાણને પાછું લાવવા (અન ડુ કરવા માટે) કઈ શોટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામા આવે છે ?
18. 
વર્ડમાં લખેલા બધા જ અક્ષરોને સીલેકટ કરી કટ કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
19. 
ફોન્ટ બદલવા માટે અથવા ફોન્ટની પ્રોપટી બદલવા કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામા આવે છે ?
20. 
VGA નું પૂરુંનામ જણાવો.
21. 
વાક્ય કે ફકરાની નીચે લીટી કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામા આવે છે ?
22. 
ISP નું પૂરુંનામ જણાવો.
23. 
વર્ડમાં લખેલા બધા જ અક્ષરોને સીલેકટ કરવા માટે કઈ શોટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામા આવે છે ?
24. 
પેઈન્ટમાં તૈયાર થયેલ ફાઈલનું એક્ષટેન્શન શું હોય છે ?
25. 
ભાષા બદલવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?