કમ્પ્યૂટર ટેસ્ટ - 06

1. 
ફોન્ટ બદલવા માટે અથવા ફોન્ટની પ્રોપટી બદલવા કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?
2. 
લખાણને મધ્યમાં લાવવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
3. 
સમગ્ર લખાણને સિલેક્ટ કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
4. 
લખાણના અક્ષરોને ( ઘાટા ) BOLD કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
5. 
હાયપરલીંક માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
6. 
રાઈટ એલાઈમેન્ટ એટલે કે લખાણને જમણીબાજુ લઇ જવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
7. 
સમગ્ર ફકરાને સરખો કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
8. 
લખાણને કાગળમાં પ્રિન્ટ કાઢવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
9. 
નવી ફાઈલ ઓપન કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
10. 
ફાઈલને ઓપન કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
11. 
લખાણમાં શબ્દની સ્ટાઈલ બદલવા કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
12. 
શબ્દ કે ફાઈલને શોધવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયગો કરવામાં આવે છે ?
13. 
વર્ડમાં લખેલા બધા જ અક્ષરોને સીલેકટ કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
14. 
ભાષા બદલાવવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
15. 
ફાઈલને સેવ કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
16. 
સીલેકટ કરેલ વાક્ય કે લખાણને પેસ્ટ કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
17. 
વર્ડમાં લખેલા બધા જ અક્ષરોને સીલેકટ કરી કટ કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
18. 
રદ કરેલ લખાણને પાછુ લાવવા (Undo કરવા માટે) કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
19. 
Windows ને બંધ કરી બહાર નીકળવા માટે કઈ શોર્ટકી નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
20. 
વાક્ય કે ફકરાની નીચે લીટી કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
21. 
હેલ્પ અને સપોર્ટ માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
22. 
પાવર પોઈન્ટમાં તૈયાર થયેલી ફાઈલનું એક્ષટેન્શન શું હોય છે ?
23. 
MS WORD માં તૈયાર થયેલી ફાઈલનું એક્ષટેન્શન શું હોય છે ?
24. 
પેઈન્ટમાં તૈયાર થયેલ ફાઈલનું એક્ષટેન્શન શું હોય છે ?
25. 
ઈ-મેઈલનું ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી આદાન પ્રદાન કરવા માટે કોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?