કમ્પ્યૂટર ટેસ્ટ - 07

1. 
કમ્પ્યુટરમાં USB નું પૂરુંનામ શુ છે?
2. 
GUI નું પુરુનામ શું છે?
3. 
Virtual Memory સામાન્ય રીતે ________મા સ્થિત હોય છે.
4. 
સ્ટાર્ટમેનુ સક્રિય કરવાની શોર્ટક્ટ કી __________ છે.
5. 
કોઈપણ ફોલ્ડરનું નામ બદલવા કયો કામાંડ વપરાય છે?
6. 
World Wide Web(www) નો સૌથી મહત્વનો પ્રોટોકોલ કયો છે?
7. 
ઇ-મેઈલ એડ્રેસ વધુમાં વધુ કેટલા અક્ષરોનું હોઈ શકે?
8. 
OSI મોડેલ કેટલા લિયરનું બનેલું હોય છે?
9. 
ફોન્ટ બદલવા માટે અથવા ફોન્ટની પ્રોપટી બદલવા કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?
10. 
વિશ્વ કમ્પ્યુટર સાક્ષરતા દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે?
11. 
નેટવર્ક માટે નીચેના પૈકી કોનો વિસ્તાર સૌથી વધુ ગણાય છે?
12. 
ઈ-મેઈલમાં એક કરતા વધારે વ્યક્તિઓને મેઈલ મોકલવા માટે કયો ઓપ્શન આવે છે?
13. 
નવી ફાઈલ ઓપન કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?
14. 
ફાઈલને ઓપન કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?
15. 
Ctrl+Page Up કી નો ઉપયોગ શા માટે થાય છે?
16. 
ભારતમાં ઇન્ટરનેટનો પ્રારંભ ક્યારે થયો હતો?
17. 
MS Office માં અનુક્રમે ઓછામાં ઓછું અને વધારેમાં વધારે કેટલું જુમ(zoom) થઇ શકે છે?
18. 
ઓપ્ટીકલ ડિસ્ક તરીકે શેનો સમાવેશ થતો નથી.
19. 
નીચેનામાંથી કયું આઉટપુટ ડિવાઇઝ નથી?
20. 
ભાષા બદલાવવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?
21. 
પાવરપોઈન્ટમાં નવી સ્લાઈડ ઉમેરવા માટે કયો કમાન્ડ વપરાય છે?
22. 
MS Wordમાં સ્પેલિંગ અને ગ્રામરની ચકાસણી માટે કઈ કીનો ઉપયોગ થાય છે?
23. 
Email ના શોધક કોણ છે?
24. 
મેમરી TB, KB, GB, MBના એકમોને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો.
25. 
MS Wordમાં ફકરાને સેન્ટરમાં ગોઠવવા માટે કઈ કી નું ઉપયોગ થાય છે?