અંગ્રેજી અને ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ - 01

1. 
આડો આંક વાળવો - એટલે શું?
2. 
કયો શબ્દ અલગ પડે છે?
3. 
જાંગડ એટલે _________
4. 
The light ............... while I was reading.
5. 
I............never............a marvelous film like ' Swadesh '.
6. 
Before the World-War 2 ended, USA ............ two japanese cities with atom bomb.
7. 
Sachin did not play go...............as surav did.
8. 
I am so happy...............of my.............have become rankers.
9. 
............... you like to accompany me?
10. 
I have sent............SMS
11. 
One Word Substitute : A person who suffers from mental disorder.
12. 
Two and Two............four.
13. 
She is beautiful girl,.............?
14. 
I read from 6:00............10:00 PM.
15. 
Which one of the following is not correct?
16. 
સ્પષ્ટ ઉચ્ચારાયેલી વાણી
17. 
વાયુ જેવો વેગ એટલે .............
18. 
નીચેનામાંથી ક્યું ઉદાહરણ પૃથ્વી છંદનું છે.
19. 
India ............ free in 1947.
20. 
The Synonyms of ' Spied ' is
21. 
The Synonyms of ' Utter ' is
22. 
You will be punished ............ you do not do this work carefully.
23. 
The Plural of ' synopsis ' is
24. 
ષટ્ + મુખની સંધિ શું થશે?
25. 
ક્યું જોડકુ ખોટુ છે?