અંગ્રેજી અને ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ - 02

1. 
Which one is wrong ?
2. 
This ring is made of silver "silver" is _______ noun.
3. 
Give the first verb form of : berefit
4. 
The antonym of 'democracy' is _______
5. 
Find out the correct passive from of a sentence from the given alternatives."Sita ate an apple."
6. 
________ water runs always deep.
7. 
He was _________ Napoleon of his age.
8. 
Find the syninym of the following word from the given alternatives. "CONCILIATE"
9. 
Which is not appropriate for the word 'Isolate'
10. 
"buck" is a ______ gender
11. 
Select odd one from the following ________
12. 
My cousin's and his ________ bikes are the same.
13. 
He got ________ in hindi.
14. 
સાચી જોડણી શોધો.
15. 
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. - લેખુ
16. 
વાછરડું જોયા વિના દૂધ દોહવા દેતી ગાય -
17. 
નીચે આપેલ શબ્દોમાંથી કયો શબ્દ 'પરિત્રાણ' શબ્દનો સમાનાર્થી નથી તે જણાવો.
18. 
નીચે આપેલ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો - નરસિંહ
19. 
નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી શબ્દ જણાવો. - ઉદધિ
20. 
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો.
21. 
કયો શબ્દ સમાનાર્થી નથી તે જણાવો.
22. 
વિરોધી શબ્દ શોધો : અટડું
23. 
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.
24. 
બેઠો બેઠો સખી સહિત હું માલતી મંડપે ત્યાં - પંક્તિ ક્યાં છંદમાં છે?
25. 
નીચે આપેલા સાચા શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ શોધીને લખો. - ઘરના મુખ્ય ઓરડાની બાજુની ઓરડી