અંગ્રેજી અને ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ - 03

1. 
નીચેનામાંથી સાચો Spelling શોધો.
2. 
Give plural from of : 'alumnus'
3. 
Antonym of "podgy"
4. 
Pick out the verb form for 'blood'
5. 
Find a proper statement.
6. 
નીચેનામાંથી અઘોષ વ્યંજનો ક્યાં છે?
7. 
આ ડાળ ડાળ જાણે રસ્તા વસંતના - ક્યો અલંકાર છે ?
8. 
નીચેનામાંથી 'રામેશ્વર' ની સાચી સંધિ શોધો.
9. 
ભાવવાચક સંજ્ઞાને ઓળખો.
10. 
Give plural from of : 'circus'
11. 
Which word has similar meaning for "oath"
12. 
Which of the following spelling is correct?
13. 
Write passive form of : Their dog bit our neighbor yesterday.
14. 
Find correct spelling from following.
15. 
__________ university always helps us to grow intellecually.
16. 
Synonym of "Absolute"
17. 
Find out the wrong pair.
18. 
મનહર છંદમાં કેટલા અક્ષર હોય છે ?
19. 
નીચેનામાંથી કઈ જોડણી સાચી છે ?
20. 
નીચેનામાંથી કયો માત્રામેળ છંદ નથી ?
21. 
ભવાઈના પ્રણેતાનું નામ જણાવો.
22. 
પ્રેમભક્તિ કોનું ઉપનામ છે ?
23. 
જ સ જ સ ય લ ગા - આ બંધારણ કયા છંદમાં છે ?
24. 
What ________ at work ?
25. 
It has been raining here _________ morning.