અંગ્રેજી અને ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ - 06

1. 
નીચેના શબ્દોને કક્કાવારી પ્રમાણે ગોઠવો.
2. 
અલંકારની ઓળખ સંબંધે ખોટો હોય તે વિકલ્પ શોધો.
3. 
નીચે આપેલ વિકલ્પોમાંથી સાચો વિરોધી શબ્દ લખો.
4. 
નીચે આપેલ વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી શોધીને લખો.
5. 
"વાડ ચીભડાં ગળે" કહેવતનો અર્થ શોધો.
6. 
"પ્રેક્ષક" શબ્દની સંધિ છૂટી પાડો.
7. 
'તલવાર તાણવી' રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શોધો.
8. 
નીચે આપેલા શબ્દોમાંથી "ભાવવાચક સંજ્ઞા" શોધો.
9. 
આપેલ વાક્યમાના દર્શાવેલા શબ્દો પૈકી કયો શબ્દ 'જાતિવાચક સંજ્ઞા' દર્શાવે છે?
10. 
ક્રિયાનું ફળ જેને પ્રાપ્ત થાય તેને કઈ વિભક્તિ કહેવાય?
11. 
નીચેનામાંથી કયું વાક્ય પ્રેરક વાક્ય છે?
12. 
મે પાઠ વાંચ્યો - આ વાક્યનું પ્રેરક વાક્ય લખો.
13. 
કયું સમાનાર્થી જોડકું ખોટું છે?
14. 
Which of the following words is not the antonym of “poverty”?
15. 
Find one word substitute for “one who runs away from justice”
16. 
Fill in blank : One should not ______ anybody.
17. 
Give the plural of ‘ox’.
18. 
Act : Action :: Succeed :
19. 
Find out the correct superlative degree from of the following sentences from the given alternatives.
"No other mountain is so high as Himalayas"
20. 
Raju is writing a letter. Make it passive voice...
21. 
Which is not appropriate for the word 'Isolate'
22. 
Which sentence is correct ?
23. 
Payal says she can't ________ our invitation to dinner tonight.
24. 
Choose correct sentence.
25. 
Ajay _________ the matter among all the members.