ટેસ્ટ : અંગ્રેજી અને ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ - 09

1. 
સાચી જોડણી શોધો.
2. 
નીચેનામાંથી મધ્યમપદલોપી સમાસનું કયું ઉદાહરણ નથી?
3. 
કયું સમાનાર્થી જોડકું ખોટું છે?
4. 
ક્રિયાનું ફળ જેને પ્રાપ્ત થાય તેને કઈ વિભક્તિ કહેવાય?
5. 
આપેલ વાક્યમાના દર્શાવેલા શબ્દો પૈકી કયો શબ્દ 'જાતિવાચક સંજ્ઞા' દર્શાવે છે?
6. 
નીચેનામાંથી કયો શબ્દાલંકારનો પ્રકાર નથી?
7. 
નીચે આપેલા શબ્દોમાંથી "ભાવવાચક સંજ્ઞા" શોધો.
8. 
નીચેનામાંથી કયો સમાસ વિભક્તિ પ્રત્યયથી છૂટો પડે છે?
9. 
' પગરખું ' શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.
10. 
મોરખો સાચવવો : રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો
11. 
સાચી જોડણી ધરાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.
12. 
નીચેનામાંથી પુષ્પનો સમાનાર્થી શબ્દ જણાવો.
13. 
નીચેનામાંથી શાર્દૂલવિક્રીડીત છંદનું બંધારણ - સૂત્ર ક્યું છે?
14. 
Which one is wrong ?
15. 
Which sentence is correct?
16. 
Give opposite gender for - "Bullock"
17. 
I am _________ my brother.
18. 
Give opposite for ‘ Bachelor ’
19. 
Which of the following sentence has a transitive verb?
20. 
This book consists ______ ten chapters.
21. 
Give the plural of ‘ ox ’.
22. 
Opposite gender of ' Abbot '
23. 
Find out the correct superlative degree from of the following sentences from the given alternatives." No other mountain is so high as Himalayas "
24. 
Give plural form of : ' ratio '
25. 
Give Past tense of ' seek '