ટેસ્ટ : અંગ્રેજી અને ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ - 10

1. 
સાચી સંધિ ઓળખી બતાવો :
2. 
નીચેના પૈકી સાચી જોડણી કઈ છે?
3. 
‘ જેનામાં વૃક્ષ પ્રતિ નથી તેનામાં જાણે કે જીવનપ્રતિ જ નથી. ’ : પંક્તિનો અલંકાર ઓળખાવો
4. 
‘ આ ફૂલ કેવું સુંદર છે ’ વાકયના અંતે કયું ચિન્હ મુકશો?
5. 
રૂઢિપ્રયોગનો સાચો અર્થ શોધો : ઓછું આવવું
6. 
આપેલ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો : નરસિંહ
7. 
“ દયાપાત્ર ” શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.
8. 
નીચેનામાંથી કયો સમાસ દ્વિગુ નથી?
9. 
આપેલ શબ્દ માટે રૂઢીપ્રયોગનો સાચો અર્થ લખો : ‘ પડો વગડાવવો ’
10. 
‘ધૃતિ’ એટલે શું?
11. 
‘ સરઘસ ’ સંજ્ઞાનો પ્રકાર જણાવો?
12. 
‘ દોડની સ્પર્ધામાં હું હંમેશા પહેલા રહેતો - સૌથી પાછળ રહી જવામાં ’ : અહીં કયો અલંકાર છે?
13. 
જેમાં હકીકતનું સીધે સીધું કથન કે નિવેદન હોય તેને કેવું વાકય કહેવાય?
14. 
‘ શૈવલિની ’ શબ્દનો અર્થ જણાવો?
15. 
અર્થની દ્રષ્ટિએ જુદો પડતો શબ્દ જણાવો?
16. 
Select a single world for a given phrase/sentence : Belonging or pertaining to an individual from birth
17. 
Change the Voice : This surface feels smooth.
18. 
Change the given sentence into Exclamatory sentence : It is a very nice bird.
19. 
Which is the correct spelling?
20. 
Give the noun of ‘ permit ’
21. 
Fill in the blank with correct preposition : The local scored three goals _________ the first half of the match.
22. 
Choose the correct meaning of the idiom : To eat humble pie
23. 
Give the noun of ‘ observe ’
24. 
Fill in the blank with correct adverb : people _______ say thank you.
25. 
Choose the correct meaning : “ Chief ”