ટેસ્ટ : અંગ્રેજી અને ગુજરાતી વ્યાકરણ ટેસ્ટ - 12

1. 
સાચી જોડણી હોય તે વિકલ્પ શોધો.
2. 
સંધિ જોડો : સ + અંગ + ઉપ + અંગ
3. 
Give plural form of : ' ratio '
4. 
Opposite gender of ' Abbot '
5. 
કઇ સંધીની જોડ સાચી છે?
6. 
સમાસ ઓળખાવો : કન્યાકેળવણી
7. 
રઘુવીર દલસિંહ ચૌધરી સાહિત્યકારનું જન્મ સ્થળ કયું છે?
8. 
સાચી જોડણી ઓળખાવો?
9. 
This sum in too complex to be ________.
10. 
My method is easy ________ for you to understand.
11. 
Change the voice: " Do it."
12. 
He died _______ the nation.
13. 
_________ read the book the boy came out of the room.
14. 
_________ demotived once, he did not go her lecture.
15. 
Do your best, and you will ________
16. 
I hope you are more ________ next time.
17. 
Find out the correct spelling
18. 
Which study is know as Ornithology?
19. 
કહેવત ઓળખાવો - કપાળમાં ઉગે વાળ તો ભાલમાં ઉગે ઝાડ
20. 
Tell me ______ you have put my hat.
21. 
The Rajdhani Express ________ reach here tomorrow morning.
22. 
' માત્રાદેશ 'ની નીચેના પૈકી કઈ સંધિ સાચી છે?
23. 
“ફક્ત દસ મિનિટમાં આવી જાઓ'' - આ વાક્યમાં નિપાત જણાવો.
24. 
‘‘ હું વાંચીને લખુ છું ” કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
25. 
સાચી જોડણીવાળો શબ્દ શોધો.