ટેસ્ટ : જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ - 09

1. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
2. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
3. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
4. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
5. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
6. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
7. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
8. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
9. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
10. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
11. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
12. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
13. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
14. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
15. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
16. 
નવા નામ અને જુના નામના સંદર્ભમાં ક્યુ વિકલ્પ ખોટો છે?
17. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
18. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
19. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
20. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે.?
21. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
22. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
23. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
24. 
ભારતના બેંકિંગ ક્ષેત્રના સંદર્ભમાં, IMPS નું પૂર્ણ સ્વરૂપ શું છે?
25. 
બેકિંગ સોડાનું રાસાયણિક નામ નીચેનામાંથી કયું છે?