ટેસ્ટ : જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ - 24

1. 
લેડી કીકાબાઈ પ્રેમચંદ લાઈબ્રેરી કયા જીલ્લામાં આવેલી છે?
2. 
પ્રાગનો મહેલ ક્યાં આવેલો છે?
3. 
“મંજીરા” એ કયા પ્રકારનું વાદ્ય છે?
4. 
નીચે પૈકી કઈ દેવીને આદિવાસીઓ દ્વારા પાર્વતી નું રૂપ આપવામાં આવ્યું છે?
5. 
નીચે પૈકી કયા ભરતકામ ઉપર બલૂચી અસર જોવા મળે છે?
6. 
નકળંગનો મેળો ગુજરાતનાં કયા જિલ્લામાં ભરાય છે?
7. 
નીચે પૈકી કયા મેળામાં “હુડા” નૃત્ય કરવામાં આવે છે?
8. 
ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ફ્લોરસપાર ક્યાથી પ્રાપ્ત થાય છે?
9. 
જાફરાબાદી એ કયા પશુની જાત છે?
10. 
થોળપક્ષી અભ્યારણ ગુજરાતમાં ક્યાં આવેલું છે?
11. 
ગુજરાતમાં બરડા અભ્યારણ ક્યાં આવેલું છે?
12. 
સૂકા ઝાખરાવાળા જંગલો નીચે પૈકી ક્યાં જોવા મળે છે?
13. 
નીચે પૈકી કઈ નદીને સૌરાષ્ટ્રની ગંગા કહેવાય?
14. 
ઢાઢર નદી અને નર્મદા નદી વચ્ચેના પ્રદેશને શું કહેવાય?
15. 
ગુજરાતની વસ્તીગીચતા પ્રતિ ચોરસ કિમીએ કેટલી છે?
16. 
ગુજરાતમાં નીચે પૈકી કયા સુલતાન દ્વારા માળવા જીતાયુ?
17. 
સિધ્ધપુરમાં રુદ્ર મહેલનું નિર્માણ કોને કરાવેલું?
18. 
દ્વિતીય જૈન સંગતિ ગુજરાતનાં કયા સ્થળે આયોજીત થઈ હતી?
19. 
નીચે પૈકી કોણ મૈત્રક વંશનો સ્થાપક હતો?
20. 
જુનાગઢનું સુદર્શન તળાવ કોના સમયકાળ દરમિયાન બાંધ્યું હતું?
21. 
2023માં ખેલો યુનિવર્સિટી ગેમ્સનું આયોજન કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવશે?
22. 
રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છ?
23. 
રાષ્ટ્રીય કાયદા દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે?
24. 
વનસેવા મહાવિદ્યાપીઠ કયા જિલ્લામાં આવેલી છે?
25. 
નીચેના માંથી કર્કવૃત્ત કયા જિલ્લામાંથી પસાર થાય છે?