ભારતનું બંધારણ ટેસ્ટ – 03

1. 
જમ્મુ અને કાશ્મીરનું બંધારણ ક્યારે અમલમાં આવ્યું હતું ?
2. 
બંધારણ સભાની મુસદ્દા સમિતિના સભ્યોની સંખ્યા કેટલી હતી?
3. 
બંધારણ સભાની પ્રથમ બેઠક 9 ડિસેમ્બર 1946ના રોજ યોજાઈ હતી. કયા રાજકીય પક્ષે તેનો બહિષ્કાર કર્યો હતો ?
4. 
નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું નથી?
5. 
બેરુબારી કેસ કયા વર્ષ સાથે સંબંધિત છે?
6. 
ભારતીય બંધારણની "પ્રસ્તાવનાની ભાષા" કયા દેશમાંથી લેવામાં આવી છે?
7. 
ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર સંબંધિત નીચેનામાંથી કયું નિવેદન સાચું નથી?
8. 
ભારતીય બંધારણના નિર્માણ પર કયા અધિનિયમની સૌથી વધુ અસર પડી?
9. 
_________ દ્વારા નવી અખિલ ભારતીય સેવા બનાવી શકાય છે.
10. 
પંચાયતી રાજ પ્રણાલી સૌપ્રથમ નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં લાગુ કરવામાં આવી હતી?
11. 
કંટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલની નિમણૂક કેટલા સમયગાળા માટે કરવામાં આવે છે?
12. 
ભારતીય બંધારણનો કયો અનુચ્છેદ "પ્રેસની સ્વતંત્રતા" ની વાત કરે છે?
13. 
નીચેનામાંથી કયું અલગ છે?
14. 
લોકસભાના અધ્યક્ષ વિશે કયું નિવેદન સાચું નથી?
15. 
નીચેનામાંથી કયું યોગ્ય રીતે મેળ ખાતું નથી?
16. 
નીચેનામાંથી કયું યોગ્ય રીતે મેળ ખાતું નથી?
17. 
કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા મતદારની લઘુતમ ઉંમર 21 થી ઘટાડીને 18 વર્ષ કરવામાં આવી?
18. 
લોકસભાના અધ્યક્ષ કોના દ્વારા ચૂંટાય છે?
19. 
ભારતમાં કટોકટીની જોગવાઈ ક્યાં દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે?
20. 
ભારતીય બંધારણ મુજબ નીચેનામાંથી કયો અધિકાર મૂળભૂત અધિકાર નથી?
21. 
સંસદ સભ્યોની બનેલી "અનુસૂચિત જાતિ-જનજાતિ કલ્યાણ સમિતિ" અંગે કઈ બાબત સુસંગત નથી ?
22. 
ભારતના બંધારણના ક્યાં અચ્છેદમાં ' કોમન સિવિલ કોડ ' ની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?
23. 
ભારતીય સંવિધાનના કયા આર્ટીકલ અંતર્ગત સંસદની રચના કરવામાં આવે છે ?
24. 
અમુક શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક શિક્ષણ અથવા ધાર્મિક પ્રાર્થનામાં હાજરી આપવા અંગેની સ્વતંત્રતા બાબતની જોગવાઈ ભારતીય સંવિધાનના કાયદાના ક્યા આર્ટિકલમાં કરવામાં આવેલ છે?
25. 
ભારતીય બંધારણમાં મૂળભૂત ફરજોનો સમાવેશ ક્યારે કરવામાં આવ્યો હતો?