ભારતનું બંધારણ ટેસ્ટ – 07

1. 
લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે માન્યતા મેળવવા માટે, તેના પક્ષના સભ્યોની સંખ્યા કુલ સભ્યોની સંખ્યાના ઓછામાં ઓછા કેટલા ટકા હોવી જોઈએ?
2. 
કોમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલ ક્યારે નિવૃત્ત થાય છે?
3. 
ભારતના કોમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલને કોના દ્વારા જ પદ પરથી દૂર કરી શકાય છે?
4. 
કાનૂની બાબતોમાં ભારત સરકારને કોણ સલાહ આપે છે?
5. 
લોકસભાના અધ્યક્ષને પદ પરથી કેવી રીતે હટાવી શકાય?
6. 
સંસદના બે ગૃહો વચ્ચે મડાગાંઠના કિસ્સામાં સંયુક્ત સત્રની અધ્યક્ષતા કોણ કરે છે?
7. 
સંસદના સંયુક્ત સત્રમાં બિલ પર નિર્ણાયક મત આપવાનો અધિકાર કોને છે?
8. 
નીચેનામાંથી ક્યા પદનો ભારતીય બંધારણમાં ઉલ્લેખ નથી?
9. 
1967-69 દરમિયાન ભારતના નાયબ વડાપ્રધાન કોણ હતા?
10. 
ભારતીય બંધારણના કયા ભાગમાં પંચાયતી રાજ સંબંધિત જોગવાઈ છે?
11. 
બંધારણનો કયો ભાગ અને કલમ બંધારણીય સુધારા પ્રક્રિયા સાથે સંબંધિત છે?
12. 
બંધારણના કયા સુધારાએ સંસદને મૂળભૂત અધિકારોમાં સુધારો કરવાનો અધિકાર આપ્યો છે?
13. 
નીચેનામાંથી કયો સુધારો અધિનિયમ 'મિની બંધારણ' તરીકે ગણવામાં આવે છે?
14. 
નીચેના અધિકારીઓને ધ્યાનમાં લો
i કેબિનેટ સચિવ ii. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર iii. ફેડરલ કેબિનેટ સભ્ય iv. ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ
અગ્રતાના ક્રમમાં આનો સાચો ક્રમ શું છે?
15. 
બંધારણના કયા અનુસૂચિમાં પ્રાદેશિક ભાષાઓનો ઉલ્લેખ છે?
16. 
બંધારણના કયા અનુચ્છેદ હેઠળ હિન્દીને સત્તાવાર ભાષાનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે?
17. 
કેન્દ્ર રાજ્ય સંબંધો પર રાજમન્નાર સમિતિની રચના 1971 માં કયા રાજ્ય દ્વારા કરવામાં આવી હતી?
18. 
નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે?
19. 
કેન્દ્ર-રાજ્ય સંબંધોની તપાસ માટે સરકારિયા કમિશનની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી?
20. 
ભારતની ચૂંટણી પ્રણાલી નીચેનામાંથી કયા દેશની ચૂંટણી પ્રણાલીને અનુરૂપ છે?
21. 
ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં ચૂંટણી પંચની જોગવાઈ છે?
22. 
ચૂંટણી પંચને મદદ કરવા માટે લોકસભા અથવા રાજ્ય વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણી પહેલા પ્રાદેશિક ચૂંટણી કમિશનરની નિમણૂક કરવાનો અધિકાર કોને છે?
23. 
ભારતમાં પ્રથમ સામાન્ય ચૂંટણી કયા વર્ષમાં યોજાઈ હતી?
24. 
ચૂંટણી સમયે મતવિસ્તારમાં ચૂંટણી પ્રચાર ક્યારે બંધ કરવાનો હોય છે?
25. 
બંધારણના કયા અનુચ્છેદ હેઠળ આંતર રાજ્ય પરિષદની રચના કરવામાં આવી છે?