ટેસ્ટ : ભારતનું બંધારણ ટેસ્ટ – 17

1. 
સાચું નિવેદન જણાવો?
2. 
સાચું નિવેદન જણાવો?
3. 
સાચું નિવેદન જણાવો?
4. 
કયા કેસથી નક્કી થયું કે પ્રસ્તાવના બંધારણનો એક ભાગ છે?
5. 
સાચું નિવેદન જણાવો?
6. 
15 સભ્યોની કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયાની સ્થાપના કયા કાયદા હેઠળ કરવામાં આવી હતી?
7. 
સાચું નિવેદન જણાવો?
8. 
નીચેનામાંથી કયા કેસમાં સંસદ રાજ્યની યાદીમાં ગણાયેલી કોઈપણ બાબતમાં કાયદો બનાવી શકે છે.
1. રાષ્ટ્રીય કટોકટી દરમિયાન.
2. રાષ્ટ્રપતિ શાસન દરમિયાન.
3. આંતરરાષ્ટ્રીય કરારો અમલમાં મૂકવા.
9. 
નીચે આપેલ પૈકી કયું વિકલ્પ ખોટો છે.?
10. 
NHRCના અધ્યક્ષની પસંદગી માટે પસંદગી સમિતિના સભ્યોમાં નીચેના માંથી કોનો સમાવેશ થતો નથી?
11. 
નીચેનામાંથી કયા અધિકારીની નિમણૂક રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે.?
12. 
સંસદના સંયુક્ત બેઠકની અધ્યક્ષતા કોણ કરે છે?
13. 
નીચેનામાંથી કયો અનુચ્છેદ ભારતીય બંધારણમાં સમાવિષ્ટ સમાનતાના અધિકાર સાથે સંબંધિત નથી?
14. 
ભારતીય બંધારણના નીચેનામાંથી કયો અનુચ્છેદ સત્તાના વિભાજનને સમજાવે છે?
15. 
ભારતના કયા રાજ્યમાં આદિવાસીઓની વસ્તી સૌથી વધુ છે?
16. 
ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં ન્યાયાધીશોની વર્તમાન સંખ્યા કેટલી છે?
17. 
નીચેનામાંથી સૌથી જૂની હાઈકોર્ટ કઈ છે?
18. 
42મો સુધારો કયા વર્ષમાં થયો હતો?
19. 
પ્રવાસી ભારતીય દિવસ કઈ ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને ઉજવવામાં આવે છે?
20. 
પ્રત્યાર્પણ શું છે?
21. 
ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવનામાં 'ન્યાય' શબ્દનો ઉલ્લેખ કઈ પ્રકારના ન્યાયની વાત કરે છે?
22. 
ભારતીય બંધારણની કઇ કલમ દેવનાગરી હિન્દીને ભારતની સત્તાવાર ભાષા તરીકે જાહેર કરે છે?
23. 
નીચેનામાંથી કોણે ભારત માટે બંધારણ સભાનો વિચાર આપ્યો?
24. 
નીચેનામાંથી કઈ ભારતીય બંધારણની સંઘીય વિશેષતાઓ છે?
1. કઠોર બંધારણ
2. દ્વિગૃહ ધારાસભા
3. CAGની ઓફિસ
4. સામૂહિક જવાબદારી
5. રાજ્યપાલનું કાર્યાલય
25. 
ભારતીય બંધારણની ત્રીજી અનુસૂચિમાં નીચેનામાંથી કયા અધિકારીઓ માટે શપથ અથવા પ્રતિજ્ઞાના સ્વરૂપોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે?
1. કોમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલ
2. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર
3. હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ
4. એટર્ની જનરલ
નીચે આપેલા કોડનો ઉપયોગ કરીને સાચો જવાબ પસંદ કરો :