કાયદો મહા ટેસ્ટ સિરીઝ – 04

1. 
સૂચક પ્રશ્નો ક્યારે પૂછી શકાય છે ?
2. 
મોહન શ્યામને જાનથી મારી નાંખવા માટે ચપ્પુ મારે છે પણ શ્યામ બચી જાય છે. મોહને IPC ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો કર્યો કહેવાય ?
3. 
સુરેશ એક મોબાઈલ ફોનની ચોરી કરે છે. તેણે IPC ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો કર્યો કહેવાય ?
4. 
IPC બાબતે નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું નથી ?
5. 
IPCનું કયું પ્રકરણ ચૂંટણીઓના ગુનાને લગતું છે ?
6. 
ભારતીય પુરાવા અધિનિયમનું કયું પ્રકરણ સાક્ષીઓ વિશે છે ?
7. 
ભારતીય પુરાવા અધિનિયમનું કયું પ્રકરણ મૌખિક પુરાવા વિશે છે ?
8. 
Cr.P.C. ની કઈ કલમ મુજબ ખાનગી વ્યક્તિને ધરપકડ કરવાની સત્તા મળેલી છે ?
9. 
Cr.P.C. ની કઈ કલમ મુજબ પોલીસને વોરંટ વગર ધરપકડ કરવાની સત્તા મળેલી છે ?
10. 
Cr.P.C ની કઈ કલમ મુજબ F.I.R. દાખલ થાય છે ?
11. 
Cr.P.C. - 107 શેના વિશે છે ?
12. 
ભારતીય ફોજદારી ધારા અન્વયે ‘‘ગેરકાયદેસર મંડળી’’ માં ન્યુનત્તમ કેટલા સભ્યો હોવા જોઈએ ?
13. 
ભારતીય ફોજદારી ધારા અન્વયે ‘‘ગુનાહિત કાવત્રા’’ માં ન્યુનત્તમ કેટલાં વ્યક્તિ હોવા જોઈએ ?
14. 
‘અ’ અને ‘બ’ જાહેર સ્થળે એકબીજા સાથે મારામારી કરી જાહેર શાંતિનો ભંગ કરે છે. નીચેના પૈકી તેઓ કયા ગુના માટે જવાબદાર ઠરી શકે ?
15. 
'અ’ ઘરેણાંની ચોરી કરવાનાં ઈરાદાથી ઘરેણાંની પેટી તોડે છે. પરંતુ પેટીમાં ઘરેણાં નથી. અહીં ‘અ’ ______
16. 
IPC ની કલમ-141 હેઠળ કયાં ગુનાની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે ?
17. 
રાજ્ય સેવકે રીતસર જાહેર કરેલ હુકમનું પાલન ન કરવું તે IPCની કઈ કલમ હેઠળ ગુનો બને છે ?
18. 
નિષ્ણાતના અભિપ્રાય પુરાવા અધિનિયમની કઈ કલમ હેઠળ માન્ય છે ?
19. 
બેદરકારીથી વાહન હાંકવા બદલ સજા માટેની જોગવાઈ ભારતીય દંડ સંહિતાની કઈ કલમમાં છે ?
20. 
કઈ તારીખે ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ અમલમાં આવ્યો છે ?
21. 
IPCની કલમ - 295 નીચેના પૈકી કયા વિષય સાથે જોડાયેલી છે ?
22. 
પુરાવા અધિનિયમના કેટલા ભાગ છે ?
23. 
ખાસ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર બનવા માટે કેટલા વર્ષની વકીલાતનો અનુભવ જરૂરી છે ?
24. 
જાહેર ઉપદ્રવની વ્યાખ્યા IPCની કઈ કલમમાં આપેલ છે ?
25. 
ભારતીય ફોજદારી અધિનિયમ - 1860ની કલમ - 14 માં શેની વ્યાખ્યા આપવામાં આવેલ છે ?