ટેસ્ટ : ગણિત/રિઝનિંગ અને વિજ્ઞાન ટેસ્ટ - 08

1. 
શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે નીચેના શબ્દો ગોઠવો 1. TORTOISE 2.TORONTO 3.TORPED 4. TORUS 5. TORSEL
2. 
નીચેનામાંથી કયું સાચું છે? 6*4*9*15
3. 
એક ચોક્કસ કોડમાં PRODIGAL ને DORPLAGI તરીકે લખવામાં આવે છે. તો BRIGTEN ને કેવી રીતે લખવામાં આવશે?
4. 
શ્રેણી પૂર્ણ કરો. CM, EK, GI, ?
5. 
નીચેનામાંથી કયું વિકલ્પ અલગ પડે છે?
6. 
નીચેનામાંથી કયું વિકલ્પ અલગ પડે છે?
7. 
સ્કેલ : લંબાઈ : : ઓડોમીટર : ________?
8. 
PRLN : XZTV : : JLFH : ?
9. 
એક ચોક્કસ કોડમાં OVER ને $# %* અને VIST ને # + x – તરીકે લખવામાં આવે છે. તો SORE ને કેવી રીતે લખવામાં આવશે?
10. 
જો Z = 52 અને ACT = 48 હોય, તો BAT કોના બરાબર થશે?
11. 
જો 'A + B' નો અર્થ 'A એ B ની માતા છે'. 'A - B' એટલે 'A એ Bનો ભાઈ છે'. 'A % B' એટલે 'A એ Bનો પિતા છે' અને 'A × B' એટલે 'A એ Bની બહેન છે'. તો પછી નીચેનામાંથી કયો અર્થ P એ Q ના મામા છે?
12. 
A એ B કરતાં નાનો છે પણ E કરતાં ઘણો ઊંચો છે. C એ સૌથી ઊંચું છે અને D એ A કરતાં થોડું નાનું છે. સૌથી નાનો કોણ?
13. 
નીચેનામાંથી કઈ ઘટના પ્રથમ બની?
14. 
એસિડ વરસાદ શાના કારણે થાય છે?
15. 
નીચેનામાંથી કઈ જોડી યોગ્ય રીતે મેળ ખાય છે?
16. 
વનસ્પતિ ઘી બનાવવા માટે કયા ગેસનો ઉપયોગ થાય છે?
17. 
એપિડેમિયોલોજી કોના અધ્યયન સાથે સંબંધિત છે?
18. 
મિટિરિયોલોજી શાસ્ત્ર એ ________
19. 
વિશ્વની સૌપ્રથમ મહિલા અવકાશયાત્રી કોણ હતી?
20. 
નીચેનામાંથી કયાને એન્ટિસ્ટેરિલિટી વિટામિન કહેવામાં આવે છે?
21. 
નીચેના નિવેદનો ધ્યાનમાં લો :
1. સૌથી સામાન્ય રક્ત જૂથ O(+) છે.
2. દુર્લભ રક્ત જૂથ AB(-) છે.
3. O(-) જૂથ સાર્વત્રિક દાતા છે.
4. AB(+) જૂથ એ સાર્વત્રિક પ્રાપ્તકર્તા છે.
ઉપરોક્તમાંથી કયું વિધાન સાચું છે ?
22. 
નીચેના પ્રશ્નમાં, આપેલ વિકલ્પોમાંથી સંબંધિત અક્ષરો પસંદ કરો.
EXCUSE : CXEESU : : ERODES : ?
23. 
શ્રેણી પૂર્ણ કરો : 3, 9, 36, 180, ?
24. 
કાર્તિકે 3 કિમી પૂર્વમાં મુસાફરી કરી, પછી જમણો વળાંક લીધો અને 4 કિમીની મુસાફરી કરી. તે પ્રારંભિક બિંદુથી કેટલો દૂર છે?
25. 
જો A : B = 2 : 3, B : C = 6 : 11 તો C : B : A ની કિંમત કેટલી છે?