🏆પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્ષ🏆

📘દરરોજ નવા વિષયવાર ટેસ્ટ મૂકવામાં આવે છે.

👉 (MCQ : 50 | MARKS : 50)
📗
દર રવિવારે સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ

👉 (MCQ : 100 | MARKS : 100)
📙
પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા સુધી કુલ 1000+

👮ટેસ્ટ માટે WhatsApp Group જોઈન કરો 👇

Join WhatsApp 👉 Join Now

📒 પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષામાં 70 થી વધારે ગુણનું પુછાવવાનું ટારગેર.

🙏 દરરોજ ટેસ્ટ આપવા ગ્રુપ જોઈન કરો..

×