🏆પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્ષ🏆

📘દરરોજ વિષયવાર ઓનલાઇન ટેસ્ટ

👉 (પ્રશ્નો : 30 | ગુણ : 30)
📗
દર રવિવારે સંપૂર્ણ સિલેબસ ટેસ્ટ

👉 (પ્રશ્નો : 200 | ગુણ : 200)
📙
કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા સુધી 1000+ ટેસ્ટ.

👮ગ્રુપમાં જોડાવવા આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો👇

WhatsApp માં Hi 👉 Click Here

📒 પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષામાં 140થી વધારે ગુણનું પુછાવવાનું ટારગેર.

🙏 દરરોજ ટેસ્ટ આપવા ગ્રુપ જોઈન કરો..

×