🏆 દરરોજ વિષયવાર ટેસ્ટનું ટાઈમટેબલ 🏆 સોમવાર જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ પ્રશ્નો : 30 | ગુણ : 30 મંગળવાર ભારતનું બંધારણ ટેસ્ટ પ્રશ્નો : 30 | ગુણ : 30 બુધવાર કવોન્ટિટિવ એપ્ટિટ્યૂડ ટેસ્ટ પ્રશ્નો : 30 | […]