🎯 સ્પેશિયલ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ IMP MCQ 🎯 1.  આધાર સંબંધિત પ્રશ્નો માટે UIDAI દ્વારા શરૂ કરાયેલ AI ચેટબોટનું નામ શું છે?  A. આધાર દોસ્ત  B. ઇ-આધાર  C. AI આધાર  D. આધાર મિત્ર 2.  2023-24ના માનવ વિકાસ […]