• દરરોજ વિષયવાર ઓનલાઇન ટેસ્ટ ( MCQ : 25 ).
  • દર રવિવારે સવારના 10:00 વાગે તલાટી / જુનિયર ક્લાર્કના સંપૂર્ણ સિલેબસ ટેસ્ટ રહેશે.
  • MCQ : 100 | MARKS : 100 રહેશે.
  • દર મહિને કરંટ અફેર્સ IMP MCQ.
  • ટેસ્ટમાં કટ ઑફ સિસ્ટમ જેથી તૈયારીમાં સરળતા રહે.
  • વિષયવાર IMP MCQ PDF ફ્રી મળશે.
  • OJAS TEST ટેસ્ટ કોર્ષની વેલિડિટી તલાટી / જુનિયર કલાર્કની EXAM સુધી રહેશે.
  • OJAS TEST ટેસ્ટ કોર્ષ ની ફી ફક્ત ₹99 રહેશે.
  • આ બધા ટેસ્ટ સરકારી કર્મચારીઓ દ્વારા નીકાળવામાં આવે છે.
  • અમે ભૂલ વગર ટેસ્ટ બનાવીએ છીએ છતાં કોઈ ભૂલ રહી જાય તો તેની કોઈ પણ જવાબદારી અમારી રહેશે નહીં.
  • કોઈપણ સુધારો કરવા માટે અમારો સંપર્ક કરો.